UCHWAŁA NR XV/89/15

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2015r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia od tego podatku w 2016 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust. 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 10 ust.1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.[1]) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.  (M. P. z 2015 r., poz. 1029) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M .P. z 2015 roku, poz.735)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                          601,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                      1 038,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                           1 257,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

a) z dwiema osiami jezdnymi                                                                                    1 420,00 zł

b) z trzema osiami jezdnymi                                                                                    1 748,00 zł

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi do mniej niż 29 ton                                      2 185,00 zł

d) z czterema i więcej osiami jezdnymi od 29 ton i powyżej                             2 649,00 zł

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej  masie całkowitej zespołu pojazdu:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                            1 420,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie :

- z dwiema osiami jezdnymi do mniej niż 31 ton                                           1 967,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi od 31 ton i powyżej                                                 2 093,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                           1 913,00 zł

b) powyżej 36 ton :

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                       2 185,00 zł

- z trzema osiami jezdnymi do mniej niż 40 ton                                           2 296,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi od 40 ton i powyżej                                     2 752,00 zł

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                                    766,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w  zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie :

- z jedną osią jezdną                                                                               874,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                       1 395,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                           1 093,00 zł

b) powyżej 36 ton:

- z jedną osią                                                                                          1 093,00 zł

- z dwiema osiami jezdnymi                                                                       1 859,00 zł

- z trzema i więcej osiami jezdnymi                                                           1 803,00 zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsc                                                                               820,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc                                                                   984,00 zł

 

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do dowozu dzieci do placówek oświatowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 01.01.2016 roku.

 

 

Przewodniczący

        Rady Gminy Damnica

 

                                      Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U.  z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1777.

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 13:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Sipajło
(2015-12-08 13:53:37)