Zarządzenie nr 45/2007 z dnia 15 czerwca 2007r.

Zrządzenie nr 45/2007
Wójta Gminy Damnica
z dnia 15 czerwca 2007r.
 
 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; zmiany z 2005r. Dz.U. 169 poz. 1420; z 2006r. Dz. U. 45 poz. 319, Dz.U. 104 poz. 708, Dz.U. 187 poz. 1381, Dz.U. 170, poz. 1217 i 1218, Dz.U. 249 poz. 1832) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu po stronie wydatków polegające na przeniesieniach między paragrafami w dziale i rozdziale zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
       § 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Wójt Gminy
Maria Janusz
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-25 10:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2007-06-25 10:12:11)