ZARZĄDZENIE Nr 1/2008 z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 14 stycznia 2008 r.
 
 
w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Damnica przeznaczonych do wydzierżawienia
na okres do 3 lat, na cele rolne w trybie przetargowym.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271,
z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116. poz. 1203 z 2005 roku Nr172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128), art. 13 ust 1, art. 25 ust 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 zm. Dz. U. Nr 281 poz. 2782, zm. 2005 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708), art. 693 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1964 r. z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
 
Zarządzam, co następuje:
 
§1
 
  1. Wyrażam wolę wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ustalam wysokość opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia jak
    w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. Gospodarki Mieszkaniowej, Rolnictwa i Nieruchomości.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Maria Janusz