ZARZĄDZENIE Nr 13/2008 z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ...

ZARZĄDZENIE Nr 13/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert  i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008.
 
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Nr 172   poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 , z 2007 roku Nr 47 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218)
zarządzam, co następuje:
 
§1
1. Powołuję Komisję Konkursową do dokonywania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących wsparcia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008 roku. W skład Komisji wchodzą:
 1) Przewodniczący - Jan Gontek
 2) Członkowie          - Agnieszka Dudek
                                     - Mirosław Haładej
                                     - Anna Milewczyk
2. Wyznaczam protokolanta do obsługi Komisji – Barbara Imińska
 
§ 2
Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnychna terenie gminy Damnica w roku 2008 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.
 
§ 3
Regulamin prac Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      
 
§ 5
Traci moc zarządzenia nr 2/2008 Wójta Gminy Damnica z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny ofert
i przedstawienia opinii dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2008.
                                   
 Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Anna Mileczyk
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 15:19:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-03-07 15:19:34)