Zarządzenie Nr 34 z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

                                                           

 
 
Zarządzenie Nr 34
Wójta Gminy Damnica
z dnia 12 maja 2008 roku
 
w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
ogłaszam przetarg na wydzierżawienie n/w nieruchomości:
 

 
 
Lp.
 
 
Nr działki
Powierzchnia ha
 
Położenie - miejscowość
 
 
Przeznaczenie
w klasach
1.
 
cz.11/59
 
304m²
Domaradz
 
Cele rekreacyjno-ogrodnicze
2.
 
cz.11/59
 
1144m²
Domaradz
 
Cele rekreacyjno-ogrodnicze
3.
 
92/5
0,4019
Zagórzyca
 
Cele rolne
R IIIb, RIVa
4.
 
60/38
 
182m²
Karżniczka
 
Cele rekreacyjno-ogrodnicze

 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. Gospodarki Nieruchomościami Nieruchomościami i Rolnictwa.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
mgr Maria Janusz