Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie i Zagórzycy.

Zarządzenie Nr 35/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 maja 2008 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów Zespołów Szkół
w Damnicy, Damnie i Zagórzycy.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.),art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(tj. z 2004r. Dz.U. Nr 256, póz. 2572 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 189, póz. 1855)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie, Zagórzycy.
 
§ 2.
 
1.     Ogłoszenie o konkursie na dyrektora stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.     ogłoszenie o konkursie podlega publikacji w dzienniku : „Głos Pomorza ", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-21 10:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-05-21 10:25:17)