Zarządzenie nr 31/2008 z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych

Zarządzenie nr 31/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 9 maja 2008 roku
 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji związanych
 z realizacją budżetu gminy za rok 2007  
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku
z art. 14  pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica:
 
 
zarządza, co następuje:
 
§1
 
Podaje się do publicznej wiadomości informację obejmującą:
  1. wykonanie budżetu Gminy Damnica za rok 2007, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
  2. kwotę wymagalnych zobowiązań
  3. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
  4. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji,
  5. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  6. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
 
§2
 
Budżet Gminy za rok 2007 zamyka się kwotami:
 
1. Po stronie dochodów:       plan: 15.546.784,00 zł         wykonanie: 15.552.962,72 zł
    w tym:
 dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej  
                                                   plan: 3.500.424,00 zł           wykonanie: 3.441.101,53 zł
 
2. Po stronie wydatków:      plan: 15.306.931,00 zł          wykonanie: 15.028.404,43 zł
   w tym:
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
                                            plan:   3.500.424,00 zł           wykonanie: 3.441.101,53 zł
 
§3
 
Budżet Gminy zamyka się nadwyżką w kwocie:
 
   Nadwyżka:                          plan:   239.853,00 zł              wykonanie: 524.558,29 zł
 
§4
Kwota wymagalnych zobowiązań
 
Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych
 
§5
 
1.Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:     
 nie otrzymano
 
2.Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:4.102,54 zł
 
§ 6
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
 
Gmina Damnica w roku 2007 nie udzielała poręczeń i gwarancji.
 
§ 7
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia
 
§ 8
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej – stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
 
 
§ 9
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.
 
§10
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Januisz 
 
 
 
 

 
 
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31/2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 9 maja 2008 roku
 
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO UMORZEŃ
W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
Kwota
 
Przyczyna umorzenia
 
1.
Piskuła Robert
779,00
Ważny interes podatnika
 
2.
Piskuła Maria i Bogdan
2.385,00
Ważny interes podatnika
 
3.
Galant Zygmunt
600,00
Pomoc publiczna
 
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
1.
 
Lisicki Piotr
 
2.
 
Piskuła Jerzy i Teresa
 
3.
 
Osiewicz Mieczysław
 
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULGI INWESTYCYJNEJ  W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
1.
Piotr Kostrubiec
2.
Stanisław Formela
3.
Jerzy Bubniak
4.
Ośrodek Hodowli Zarodowej
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE LUB POWIĘKSZENIE GOSPODARSTWA  W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
1.
Bubniak Jerzy
2.
Budźko Janina i Andrzej
3.
Drabik Jan
4.
Kisiel Włodzimierz
5.
Kłos Marian i Iwona
6.
Kurach Dariusz i Jolanta
7.
Myszke Tadeusz
8.
Praszczak Bogdan
9.
Górski Tomasz i Małgorzata
10.
Wicki Piotr
11.
Różkowski Marcin
12.
Miciński Marian
13.
Rompa Bożena
14.
Piskuła Robert
 

 
Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31/2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 9 maja 2008 roku
 
 
WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ
 
 
 
 
Lp.
 
 
Imię i nazwisko lub nazwa
 
1.
 
 
Galant Zygmunt
 
2.
 
 
Bladowski Mirosław