Ogłoszenie

Damnica: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe oraz zewnętrznymi schodami do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Damnicy w ramach realizowanego Remontu oraz przebudowy części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy
Numer ogłoszenia: 129072 - 2008; data zamieszczenia: 13.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, woj. pomorskie, tel. 059 8113046, fax 059 8484435.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.damnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe oraz zewnętrznymi schodami do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Damnicy w ramach realizowanego Remontu oraz przebudowy części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią na paliwo stałe oraz zewnętrznymi schodami do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Damnicy w ramach realizowanego Remontu oraz przebudowy części obiektu Urzędu Gminy w Damnicy 2. Zakres robót: - demontaż wewnętrznej instalacji centralnego ogłoszenia w budynku urzędu wraz z kotłownią - montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu wraz z kotłownią - prace budowlane pomieszczeniu kotłowni mające na celu zwiększenie gabarytów pomieszczenia wraz z wykonaniem fundamentu pod kocioł - prace wykończeniowe pomieszczenia kotłowni - wykonanie schodów zewnętrznych do kotłowni Roboty realizowane będą w czynnym obiekcie 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i przedmiarem robót stanowiąca załączniki do SIWZ. a) Oferta winna obejmować całość zamówienia b) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i technologii. c) Materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia winny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi, w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i Ustawie o wyrobach budowlanych. d) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi, co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. UWAGA: Zawarte w dokumentacji projektowej wytyczne dotyczące zastosowania konkretnych materiałów oraz załączone karty katalogowe nie obligują do zastosowania materiałów pochodzących od wskazanych producentów. Każdy materiał i urządzenie mogą zostać zastąpione równoważnymi.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7, 45.21.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.09.2008.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
·                  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00 groszy) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: a) w pieniądzu na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ustce nr 58 9315 0004 0001 0025 2000 0020 z dopiskiem na przelewie: wadium - wykonanie instalacji CO w Urzędzie Gminy b) w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz w poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta/poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w ust. 8. 3. Wadium w pieniądzu winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i uznaje się za wniesione z chwilą wpłynięcia na konto Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 5. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w punkcie 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy złożyć kopię przelewu, natomiast w przypadku wniesienia wadium w innej formie wymienionej w punkcie 2 należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty. 7. Wadium zwracane jest: a) niezwłocznie, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. b) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. - złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy..
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: 1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: 1) posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym 2) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje odpowiednimi kadrami do wykonania przedmiotu zamówienia; - wykonawca winien wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 zrealizowanych zadań o wartości i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca winien wykazać się kadrą techniczną, w tym minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej i budowlanej; 3) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP 4) wniósł wymagane wadium; 5) ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 000,00 zł); 2. Wykonawca musi przedstawić ofertę zgodną z postanowieniami niniejszej SIWZ. 3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń lub dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o punkty zawarte w rozdziale VI niniejszej SIWZ metodą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił ww. warunki udziału w postępowaniu. 4. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z wycenionymi przedmiarami robót, potwierdzającymi cenę ofertową; b) pełnomocnictwo, prawidłowo sporządzone, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy - tylko w przypadku, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, informacja o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia); c) upoważnienie do podpisania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy d) dokument potwierdzający wniesienie wadium; e) podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ oraz, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP (Załącznik nr 2); f) zaparafowany projekt umowy (Załącznik nr 3); g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; i) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; j) wykaz kadry, która zostanie wyznaczona do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4) wraz z danymi na temat kwalifikacji, ze wskazaniem, kto zostanie kierownikiem budowy - w załączeniu kopie uprawnień budowlanych w branży instalacji sanitarnych i konstrukcyjnej oraz kopie aktualnych dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej izby zawodowej; k) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch robót o zbliżonym charakterze i wartości do przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5); l) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - suma ubezpieczenia nie niższa niż 50 000,00 zł; m) oświadczenie o udziale Podwykonawców (ze wskazaniem części zamówienia powierzonej do realizacji Podwykonawcy) n) projekt harmonogramu finansowo - rzeczowego 2. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów może spowodować odrzucenie oferty. 3. Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 g, h, i Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów o których mowa w niniejszym rozdziale do ich uzupełnienia, chyba, że mino ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug.damnica.ibip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy W Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, pok. nr 19.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy W Damnicy, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, pok. nr 1 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Anna Mileczyk
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-13 13:32:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-06-13 13:33:29)