ZARZĄDZENIE NR 57/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 ZARZĄDZENIE NR 57/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 11 lipca 2008 roku
 
w sprawie   powołania Komisji Przetargowej
 
      Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity : Dz. U. z 2001 Nr 142   poz.1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113   poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z  2005 roku Nr 172    poz. 1441, Nr 175 poz. poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 oraz § 8 pkt.ust.1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108)
 
                                                  z a r z ą d z a m, co   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Dla przeprowadzenia przetargu:
·        na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach:
Ø   Domaradz cz. działki 11/59 o pow. 304 m² - na cele rekreacyjno -ogrodnicze
Ø   Domaradz cz. działki 11/59 o pow. 1144 m² - na cele rekreacyjno - ogrodnicze
Ø   Zagórzyca dz. 92/5 o pow. 0,4019 ha – na cele rolne
Ø   Karżniczka dz. 60/38 o pow. 182 m² - na cele rekreacyjno ogrodnicze
 
powołuję Komisję   Przetargową w następującym składzie:
 
1.      Jan Gontek                -     Przewodniczący Komisji
2.      Anna Milewczyk       -    członek
3.      Lidia Pirka                 -         członek
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt
mgr Maria Janusz