Zarządzenie Nr 76 / 2008 z dnia 18 sierpnia 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr 76 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 sierpnia 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 59 poz. 369) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XXIII/174/08 z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Święcichowo:
·        Działka nr 40/3 o pow. 0,3377 ha, niezabudowana – KW 35357
·        Działka nr 40/6 o pow. 0,2358 ha, niezabudowana, KW 35357
·        Działka nr 40/7 o pow. 0,2641 ha, niezabudowana, KW 35357
·        Działka nr 40/8 o pow. 0,2171 ha, niezabudowana, KW 35357
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

 
 
                                                                                                            Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76 /2008
Wójta Gminy Damnica
 z dnia 18 sierpnia 2008 roku.
GNiR 7145/ 15 / 08
 
OGŁOSZENIE
 
 w sprawie wykazu na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, zmiany: z 2004 roku Dz.U. Nr 281 poz. 2782 , z 2005 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz.1600 i 1601, z 2007 rokuNr 173 poz. 1218) Wójt Gminy ogłasza co następuje:
 
do sprzedaży przeznaczone zostają następujące nieruchomości:
 
Lp.
Nr działki
Powierzchnia w ha
Nr
KW
Miejscowość
Cena działki
Netto w zł
1.
40/3
0,3377
35357
Święcichowo
48.933
2.
40/6
0,2358
35357
Święcichowo
34.167
3.
40/7
0,2641
35357
Święcichowo
38.268
4.
40/8
0,2171
35357
Święcichowo
31.458
 
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD DNIA 18 sierpnia 2008 ROKU DO DNIA  8 września 2008 ROKU.
 
            Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości Wójt Gminy Damnica ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości.