ZARZĄDZENIE NR 71/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku W sprawie udzielenia Panu Robertowi Nowak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą ...

 ZARZĄDZENIE NR 71 /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 18 sierpnia 2008 roku
 
 W sprawie udzielenia Panu Robertowi Nowak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Szkól w Zagórzycy 
 
 
    Na podstawie   art. 47 ust. 1    ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze   zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218)  
zarządzam co następuje:
§ 1
1. Udzielam Panu Robertowi Nowak   - dyrektorowi Zespołu Szkół w Zagórzycy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością   wyodrębnionej   organizacyjnie i gospodarczo będącej na wewnętrznym   rozrachunku jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Szkół w Zagórzycy
2 .Pełnomocnictwo uprawnia do kierowania Zespołem Szkół w ramach statutowej działalności ,reprezentowania na zewnątrz i składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach   majątkowych a w szczególności:
a. Zwierania umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem ustawy prawo 
    zamówień publicznych,
b. Otwierania konta bankowego i dysponowania   środkami finansowymi
     znajdującymi się na tym koncie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
     przepisami,
c.  Udzielania dalszych pełnomocnictw   do dokonywania czynności
     szczególnych,
d. oddawania nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę w drodze
    umowy z równoczesnym zawiadomieniem organu prowadzącego , jeżeli
     umowa   zawierana   jest na okres do 3 lat lub za zgodą   organu
    prowadzącego   , jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 3 lat.
 
§ 2
 
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa należy zbycie i obciążenie nieruchomości.
 
§ 3
 
 
Pełnomocnictwo udzielone zostaje na okres od dnia 1 września 2008 roku do 31   sierpnia 2013 roku.
Pełnomocnictwo może zostać odwołane w każdym czasie.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz