ZARZĄDZENIE NR 79/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie

ZARZĄDZENIE NR 79 /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 19 sierpnia 2008 roku
 
 W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie 
 
 
    Na podstawie art. 36 a ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst   jednolity   z 2004 roku , Nr   256   poz. 2572   ze   zmianami : z 2004 roku Nr 69 poz. 624 ,Nr 109 poz. 1161,Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 roku Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz.788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 137 poz. 1304,Nr 167 poz. 1400,Nr 249 poz. 2104 z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 roku Nr   42 poz. 273,Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818 ,Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280) oraz art. 30 ust. 2 pkt.5   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze   zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218)  
zarządzam co następuje:
§ 1
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierzam Pani Joannie Rusak stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Damnie   na czas od dnia 1 września 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku
 
§ 2
 
Uprawnienia i obowiązki   Pani wynikające z zajmowanego stanowiska określa   ustawa o systemie oświaty , Karta Nauczyciela oraz przepisy   wykonawcze do tych ustaw , a w zakresie nieuregulowanym   w wymienionych ustawach - przepisy kodeksu oraz powszechnie obowiązujące   przepisy prawa.
 
§ 3
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz