Zarządzenie Nr 77 /2008 z dnia 19 sierpnia 2008 w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 Zarządzenie Nr  77 / 2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 sierpnia 2008
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U. z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601, z 2007 roku Nr 69 poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 59 poz.369) i uchwały Rady Gminy Damnica NrXXIV/156/01 z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie zbycia nieruchomości zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej nieruchomości:
·        nieruchomość zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym i budynku gospodarczego i działki gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 99/1 o pow. 856 m² położoną w miejscowości Dąbrówka, objętą księgą wieczystą  – KW 3393
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się referentowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Lidia Pirka
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-08-29 15:13:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-08-29 15:16:04)