ZARZĄDZENIE NR 82/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 82/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 25 sierpnia 2008 roku
 
w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:
 
§ 1
1.      Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
 
1.      Beata Orlicka      przewodnicząca – Kierownik GOPS w Damnicy
2.      Lidia Pirka      członek Komisji – pracownik Urzędu Gminy Damnica
3.      Janina Kornecka      członek Komisji – przedstawiciel Rady Gminy
4.      Teresa Malessa      członek Komisji – sołtys Damna
 
2.      Ustala się Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1.      Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu wyjaśnienia wątpliwości, sprawdzenia faktycznej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Damnica, mogą dokonywać wizji lokalnych w terenie, aby obiektywnie i rzetelnie ocenić złożone wnioski.
2.      Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą według potrzeb.
3.      Z każdego posiedzenia Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
 
§ 3
Społeczna Komisja Mieszkaniowa podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
Przy równej liczbie głosów, głos Przewodniczącego jest decydujący.
§ 4
Społeczna Komisja Mieszkaniowa po każdy posiedzeniu przedstawi Wójtowi Gminy Damnica protokół z posiedzenia Komisji wraz z kompletem dokumentów będących przedmiotem posiedzenia.
§ 5
Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Komisji.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt
mgr Maria Janusz