ZARZĄDZENIE Nr 87/2008 z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Damnicy

ZARZĄDZENIE Nr  87/2008

WÓJTA GMINY  DAMNICA

z dnia 3 września 2008 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie  Pracy Urzędu Gminy w Damnicy

 

Na podstawie art.104 kodeksu Pracy oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  :Dz.U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami : z 2002 roku Nr  23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz.  984,Nr 153 poz.  1271, Nr 214  poz. 1806, z  2003 roku Nr  80 poz. 717, Nr 162  poz. 1568, z2004 roku  102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, z 2005 roku Nr  172 poz.  1441, Nr 175 poz.  1457, z  2006 roku Nr  17 poz.  128, Nr 181  poz. 1337, z 2007 roku Nr  48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie Pracy dla Urzędu Gminy w Damnicy wprowadzonym Zarządzeniem Nr 26/2004Wójta Gminy Damnica z dnia  19 lipca 2004 roku wprowadza się następujące  zmiany:

1.    W rozdziale VII  -Wynagrodzenie  za  pracę  w § 37  pkt. 2   otrzymuje  brzmienie „Wypłaty   wynagrodzenia za pracę dokonuje się  w formie  pieniężnej  nie  później niż na 2  dni robocze przed  upływem   końca miesiąca w Kasie Urzędu Gminy  w godzinach od 1200  do 1400    lub przelewem na  konto   bankowe wskazane  przez  pracownika.”

2.    Po rozdziale VIII – Obowiązki  w zakresie BHP rozdział VIII a – „Zasady powierzania pracownikowi pojazdu służbowego i jego odpowiedzialność z tego tytułu”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się Sekretarzowi Gminy .

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz


Załącznik do Zarządzenia

 Nr 87/2008 Wójta Gminy 

 3 września 2008 roku

 

Zasady powierzania pracownikowi pojazdu służbowego i jego odpowiedzialność z tego tytułu.

Do wykonywania obowiązków pracowniczych może być powierzony pracownikowi pojazd służbowy na następujących zasadach:

I.        Zasady przechowywania dokumentacji samochodu służbowego

Pracownik jest odpowiedzialny za przechowywanie oraz utrzymanie w należytym stanie dokumentów pojazdu: oryginału dowodu rejestracyjnego, książki serwisowej samochodu, instrukcji obsługi pojazdu, polisy OC.

W przypadku zagubienia lub kradzieży któregokolwiek z oryginalnych dokumentów, Pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o powyższym zdarzeniu bezpośredniego  przełożonego. Pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów obciążony zostanie kosztami jego powtórnego wydania, chyba że udowodni, iż utrata dokumentu nastąpiła pomimo zachowania należytej staranności.

 

II.      Zasady eksploatacji pojazdów służbowych.

1 Bieżąca eksploatacja:

a) Pracownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, a w szczególności zobowiązany jest do zachowania trzeźwości oraz bezpiecznej prędkości jazdy.

b) Pracownik zobowiązany jest do użytkowania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją producenta, warunkami ubezpieczenia, warunkami świadczenia usług serwisowych oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Instrukcji.

c) W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek lub środków odurzających.

d) Przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu Pracownik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód rejestracyjny i kluczyki samochodu, wyjąć z samochodu wszelkie, mogące prowokować włamanie wartościowe przedmioty oraz w przypadku wyposażenia pojazdu w radioodtwarzacz wyjąć front-panel, zamknąć pojazd, uaktywnić wszystkie urządzenia zabezpieczające, w jakie wyposażony jest pojazd.

 

III.     Szkody

 1 Zakres odpowiedzialności Pracownika

a) Na zasadach określonych w Instrukcji Pracownik, któremu powierzono pojazd odpowiada za szkodę powstałą w związku z użytkowaniem pojazdu, chyba że udowodni, że szkoda powstała z przyczyn przez niego niezawinionych.

b) Pracownik jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z eksploatacją pojazdu, nie objęte ubezpieczeniem, powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków ubezpieczenia przez Pracownika lub dopuszczenia się przez Pracownika ich zaniedbania.

c) W szczególności, Pracownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jak również jest odpowiedzialny za szkody powstałe wskutek użytkowania pojazdu przez osoby nieuprawnione, którym powierzył pojazd.

2  Zakres działań podejmowanych w razie uszkodzenia, kolizji drogowej oraz utraty pojazdu

a) W przypadku utraty pojazdu, dokumentów  bądź kluczyków, Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz w terminie nieprzekraczającym 24 godzin Ubezpieczyciela.

b) Używanie pojazdu bez ważnego dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC i ważnego dowodu rejestracyjnego jest bezwzględnie zabronione. Wszystkie ewentualne konsekwencje finansowo-prawne z tego tytułu ponosi Pracownik.

c) W przypadku kolizji drogowej, wypadku, innej szkody powstałej w związku z używaniem pojazdu Pracownik zobowiązany jest do dopełnienia na miejscu zdarzenia wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela, w tym zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Policję.

d) W razie zaistnienia kolizji drogowej Pracownik zobowiązany jest dodatkowo do podjęcia działań zgodnych z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz warunków ubezpieczenia pojazdu. W szczególności, w przypadku zdarzenia unieruchamiającego pojazd, powodującego konieczność pozostawienia pojazdu na miejscu zdarzenia, należy zabezpieczyć go przed dalszymi szkodami, zapewniając jego odprowadzenie lub odholowanie do właściwej stacji.

3.Naprawianie szkody

a) Przesłanką uznania przez Urząd Gminy w Damnicy szkody za zawinioną przez Pracownika są okoliczności udokumentowane przez:

-    protokół policyjny z wypadku, kolizji o ile został sporządzony lub

-    oświadczenie Pracownika złożone poszkodowanym osobom trzecim lub

- stwierdzone bezspornie w inny sposób okoliczności uszkodzenia samochodu

- służbowego wskazujące na winę Pracownika

b) Pracownik zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów:

-  naprawy pojazdu lub pokrycia wartości ubezpieczeniowej pojazdu w przypadku skierowania pojazdu do kasacji, w sytuacji, gdy zostanie stwierdzone, że zachowanie lub stan Pracownika w chwili uszkodzenia pojazdu wyłączają odpowiedzialność Ubezpieczyciela; naprawy pojazdu w przypadku, gdy uszkodzenia powstały w wyniku zaniedbań w użytkowaniu , powodujących zwolnienie Ubezpieczyciela od obowiązku wypłaty odszkodowania;

-  naprawy pojazdu w przypadku wystąpienia uszkodzenia pojazdu w ruchu z winy Pracownika, które nie zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela.

b) W przypadku kradzieży pojazdu z przyczyn leżących po stronie Pracownika, wyłączających odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Pracownik zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnej wysokości.

c) W przypadku włamania, sprowokowanego przez pozostawienie wartościowych przedmiotów, Pracownik zobowiązany jest do zapłaty w całości kosztów usunięcia szkody, które nie zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela.

 

IV.     Obowiązki i odpowiedzialność Pracownika

1.   Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania  niniejszej  Instrukcji

 2.   Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przez Pracownika zasad zawartych w Instrukcji, w tym odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe wskutek naruszenia Instrukcji obciążają Pracownika.