ZARZĄDZENIE NR 94/2008 z dnia 04 września 2008 roku w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zam.publicznego pn:?Budowa boiska wielofunkc. w Zagórzycy"

ZARZĄDZENIE NR 94/2008

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 04 września 2008 roku

 

w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zagórzycy

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

 

§1

1.      Powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału  postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zagórzycy” w następującym składzie:

1)      Maria Boryła – Przewodnicząca Komisji

2)      Bogusław Sabisz – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)      Osiewicz Teresa - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia – Członek Komisji

4)      Włodarczyk Anna – Sekretarz Komisji

 

§2

1.      Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

1)      Dokonanie oceny złożonych ofert :

·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

·      rozpatrzenie protestów.

2)      Członkowie komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach komisji, dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność co najmniej 3 jej członków.

3)      Komisja swoją pracę kończy w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia lub w przypadku unieważnienia postępowania.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMNICA

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Włodarczyk
(2008-09-15 11:43:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Włodarczyk
(2008-09-15 11:43:28)