ZARZĄDZENIE NR 106/2008 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: ?Dostawa fabrycznie nowego ...

ZARZĄDZENIE NR 106/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 22 września 2008 roku
 
w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania dotyczącego zamówienia publicznego pn: „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 2”
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:
 
§1
1.      Powołuje się Komisję Przetargową do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego pn: „Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 2” w następującym składzie:
1)      Buchholz Halina – Przewodnicząca Komisji
2)      Sabisz Bogusław – Członek Komisji
3)      Wiczkowska Ludmiła – Sekretarz Komisji
 
§2
1.      Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
1)     Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
·      rozpatrzenie protestów.
2)     Członkowie komisji obowiązkowo uczestniczą we wszystkich pracach komisji.
3)     Komisja swoją pracę kończy w dniu podpisania umowy z wykonawcą zamówienia lub w przypadku unieważnienia postępowania.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
Wytworzył:
Anna Włodarczyk
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-30 14:02:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2008-09-30 14:03:36)