ZARZĄDZENIE NR 103/2008 z dnia 22 września 2008r w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 
 
ZARZĄDZENIE NR 103/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 22 września 2008r
 
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1.Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Gminnym Zespołem”.
2. Gminny Zespół jest organem pomocniczym Wójta Gminy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na obszarze Gminy Damnica.
 
§ 2.
 
1. W skład Gminnego Zespołu wchodzą:
 
a) Wójt Gminy Damnica – przewodniczący,
b) Sekretarz Gminy – zastępca przewodniczącego,
c) Inspektor ds. OC i Zarządzania Kryzysowego,
d) Inspektor ds. Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej UG,
e) Inspektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska UG,
f) Inspektor ds. Oświatowych UG.
 
2. W posiedzeniach Gminnego Zespołu, na prawach członka, mogą brać udział, w zależności od potrzeb, zaproszeni przez przewodniczącego:
 
a) przedstawiciele służb, inspekcji i straży:
    - Komendant Gminny OSP we Damnicy,
    - Kierownik Posterunku Policji w Damnicy,
    - Kierownik Ośrodka Zdrowia w Damnicy,
    - Lekarz Weterynarii w Damnicy.
 
b) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy ,
- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy,
- Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie i Zagórzycy.
 
c) pracownicy Urzędu Gminy
- Skarbnik Gminy,
- Radca Prawny,
- Informatyk.
 
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Gminnego Zespołu, na prawach członka, inne osoby, poza wymienionymi w ust. 1 i 2.
 
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Gminnego Zespołu kieruje jego zastępca albo członek Gminnego Zespołu, w którego właściwości pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji.
 
5. Siedzibą Gminnego Zespołu jest Urząd Gminy w Damnicy.
 
§ 3.
 
1. Gminny Zespół podejmuje działania na planowanych posiedzeniach, zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Wójta Gminy Damnica.
 
2. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki Gminny Zespół może zbierać się w trybie natychmiastowym, w miejscu i składzie określonym przez Wójta Gminy Damnica.
 
3. W szczególnych okolicznościach, na polecenie Wójta Gminy Damnica Gminny Zespół podejmuje działania w trybie ciągłym. Ciągłość pracy może być zapewniona przez osoby wyznaczone przez członków Gminnego Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1-2.
     
4. Członkowie Gminnego Zespołu, na żądanie Wójta Gminy Damnica składają sprawozdania z wykonania zadań wynikających z rocznego planu, o którym mowa w ust. 1, a także innych wykonywanych doraźnie.
   
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Gminnego Zespołu określa regulamin Gminnego Zespołu, zatwierdzony przez Wójta Gminy Damnica.  
 
§ 4.
 
Traci moc zarządzenie nr 38/2004 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 września 2004r. w sprawie utworzenia oraz określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz