ZARZĄDZENIE NR 104/2008 z dnia 22 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Damnicy.

ZARZĄDZENIE NR 104/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 22 września 2008r.
 
w sprawie powołania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Damnicy.
 
            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
W celu zapewnienia warunków do właściwego wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie gminy Damnica powołuje się Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK).
 
§ 2.
Siedzibą Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego są dwa pokoje (Nr 1 i Nr 14) zlokalizowane na parterze siedziby Urzędu Gminy w Damnicy ul. Górna 1.
 
§ 3.
Obsadę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowią: Sekretarz Gminy Damnica oraz Inspektor ds. OC i Zarządzania Kryzysowego.
 
§ 4.
Za organizację i prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego czyni się odpowiedzialnym Sekretarz Gminy Damnica, którego jednocześnie wyznacza się na nieetatowego Kierownika GCZK.
 
§ 5.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Damnicy pełni dyżur od godz. 730 do 1530 w dni robocze siedzibie GCZK, a w godzinach od 1530 do 730 oraz w dni wolne od pracy pozostają do dyspozycji telefonicznej Kierownik GCZK oraz Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
 
§ 6.
Zakres działania i sposób funkcjonowania Centrum, w tym sposób uruchamiania poza godzinami pracy Urzędu Gminy w Damnicy i wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zasadniczych zadań określa Regulamin Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz