Zarządzenie nr 95/2008 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 95/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 8 września 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwoę 12 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 12 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 081 012, zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
Wydatki: 18 636 112 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
 
 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz

 
 
 
Uzasadnienie:
 
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 32/92/2008 z dnia 12.08.2008 r. Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Damnie na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" :
 
1. dochodów w rozdziale 80195 par 6330
2. wydatków w rozdziale 80195 par 6050
3. oraz dokonuje się po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale.