Zarządzenie nr 111/2008 z dnia 14 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie nr 111/2008
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 października 2008 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XVII/123/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2008 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 135 549 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 135 549 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
      § 3
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2008 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 16 239 049 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
Wydatki: 18 794 149 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 3 602 604 zł
 
 § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 

Uzasadnienie
 
I. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów i wydatków o kwotę 135 549 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego:
1. nr 12/9/47/2008 z dnia 3.10.2008 r. w rozdziale 80195:
 - po stronie dochodów par 2030 o kwotę 1.107 zł
- po stronie wydatków par 4300 o kwotę 1.107 zł
 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Damnie na dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placowkach"
2. nr 3/135/2008 z dnia 30.09.2008 r. w rozdziale 85219:
 - po stronie dochodów par 2030 o kwotę 4.500 zł
- po stronie wydatków par 4010 o kwotę 4.500 zł
 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkow na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku
3. nr 45/150/2008 z dnia 09.10.2008 r. w rozdziale 85415:
 - po stronie dochodów par 2030 o kwotę 129.942 zł
- po stronie wydatków par 3240 o kwotę 129.942 zł
 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 
II.oraz po stronie wydatków przeniesień między paragrafami w dziale, w tym przeznaczenie środków w kwocie 1.500 zł na zarządzanie kryzysowe celem zakupu pojemnika na wodę pitną.