ZARZĄDZENIE NR 110 /2008 z dnia 09 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 ZARZĄDZENIE NR  110 /2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 09 października 2008 roku
 
w sprawie   powołania Komisji Przetargowej
 
      Na   podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity : Dz. U. z 2001  Nr 142   poz.1591 z późniejszymi zmianami z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113   poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ,Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172    poz. 1441, Nr 175 poz. poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 oraz § 8 pkt.ust.1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )
 
 z a r z ą d z a m, co   n a s t ę p u j e:
 
§ 1
 
Dla przeprowadzenia przetargu:
·        Na sprzedaż nieruchomości położonych w Święcichowie:
Ø   nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone
- Nr 40/3 o pow. 0,3377 ha
- Nr 40/6 o pow. 0,2358 ha
- Nr 40/7 o pow. 0,2641 ha
- Nr 40/8 o pow. 0,2171 ha
 
powołuję Komisję   Przetargową w następującym składzie:
 
1.      Lidia Pirka                -    Przewodniczący Komisji
2.      Teresa Osiewicz       -    członek
3.      Danuta Cybula         -    członek
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji przetargowej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
mgr Maria Janusz