ZARZĄDZENIE NR 137/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy upoważnienia do podpisywania umów z beneficjentami w ramach ...

ZARZĄDZENIE NR 137/2008
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 10 grudnia 2008 roku
 
 
w sprawie udzielenia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy upoważnienia do podpisywania umów z beneficjentami w ramach Obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie”.
 
Na podstawie art. 33 ust. 5 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 Zarządzenia nr 67/2007 Wójta Gminy Damnica z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia realizacji Obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie” zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, Panią Beatę Orlicką, do podpisywania umów z beneficjentami na realizację Obszaru A programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko – wiejskie”.
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt Gminy Damnica
mgr Maria Janusz