Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

Zarządzenie Nr   1/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 2 stycznia  2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów
 mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1475 z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) ; art. 37 ust.1 art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175 poz. 1459 z 2006 roku Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601 z 2007 roku Dz.U Nr 69 poz. 468) oraz   Uchwał Rady Gminy Damnica : Nr XXVII/ 158 /05 z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości  , Nr X/71/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Damnica na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.Ogłaszam sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy następującej nieruchomości:
·        Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 72 m2 wraz z udziałem 33/100 w działce Nr 178 o pow. 1410m2 położona w miejscowość Mianowice, księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości KW 38416
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.
  
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                           Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009  
                                                                                           Wójta Gminy Damnica z dnia
                                                                                          2 stycznia 2009 roku
 
GNiR 7145/1/09
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
w sprawie wykazu   do sprzedaży   nieruchomości w drodze bezprzetargowej z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica.
 
               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21   sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami : z 2004 roku Nr 281 poz. 2782, z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008   roku Nr 59 poz. 369 )   Wójt Gminy ogłasza co następuje:
 
do sprzedaży na rzecz najemcy przeznaczona następująca nieruchomość:
 
OPIS NIERUCHOMOŚCI :
·        Nieruchomość oznaczona Nr 178 zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni 72 m wraz z udziałem   33/100 w działce o pow. 1410 m2 - położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zwartej zabudowy zagrodowej z możliwością doprowadzenia wody i energii elektrycznej z istniejących sieci wiejskich i podłączenia się do istniejącej kanalizacji. Działka  posiada dostęp do drogi publicznej , stanowiącej drogę   krajową Nr 6.
·        Najemcą budynku jest Pan Zbigniew Pokorski
 
WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI:
·        Wartość  budynku   gospodarczego i udziału w gruncie wynosi 6.533,00 zł.
 
 
WYKAZ PODLEGA WYWIESZENIU NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZEZ OKRES 21 DNI TJ. OD   DNIA 2 STYCZNIA 2009 ROKU DO DNIA 23 STYCZNIA 2009 ROKU
 
    Po upływie okresu podania wykazu do publicznej   wiadomości Wójt Gminy Damnica dokona zbycia nieruchomości w drodze   bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-01-22 10:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-01-22 10:33:49)