Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.

Zarządzenie Nr 20/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 23 lutego 2009 r.
 
w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.
 
 
 
       Na podstawie art. 54 ust. 5, w związku z art. 91d pkt 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Podwyższa się dodatek wiejski nauczycielowi języka angielskiego Pani Agnieszce Pawłowskiej zatrudnionej w Zespole Szkół w Damnicy do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 
 
§ 2.
 
 
Podwyższony dodatek przyznaje się na okres od 1.03.2009 r. do 30.06.2009 r.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Damnicy.
 
 
§ 4.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 marca 2009 r.
 
Wójt
mgr Maria Janusz
 
Wytworzył:
Halina Buchholz
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-02-24 13:50:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2009-02-24 13:51:19)