Zarządzenie Nr 104/2009 z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

Zarządzenie Nr 104/2009
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 września 2009r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 10 Uchwały Nr XXIX/207/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 3 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 3 000 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2009 rok zamyka się kwotami:
Dochody: 17 185 926 zł
Wydatki: 19 966 933 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej: 3 115 001 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej: 3 115 001 zł
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 Wójt
mgr Maria Janusz
 
 

 
 
UZASADNIENIE
 
 
1.      Dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 50/2009 z dnia 14 września 2009 roku w dziale 852 rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 3 000 zł celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb - pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 września 2009r. znak FB.I-3050/63/MZ/09.
2.      Dokonuje się w dziale 854 w rozdziale 85415 § 3260 przeniesień między dysponentami w związku z podziałem na poszczególne jednostki oświatowe otrzymanej dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów. Zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół dokonuje się następującego podziału środków:
·        Zespół Szkół w Zagórzycy – 2 940,-
·        Zespół Szkół w Damnie – 6 800,-
·        Zespół Szkół w Damnicy – 4 080,-
·        Szkoła Podstawowa w Domaradzu – 1 280,-
3.      Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się w dziale 600 i 900 przeniesień między paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.
4.      Dokonuje się w dziale 700 przesunięcia środków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego.