Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 5 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 5 maja 2010 roku
 
w sprawie upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5, ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)
 
zarządza się, co następuje
 
§1
 
Upoważnia się Panią Andżelikę Harmacińską, Sekretarza Gminy Damnica, do poświadczania za zgodność z oryginałem – w imieniu Wójta Gminy, dokumentów związanych z pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
 
§2
 
Upoważnienie wskazane w §1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 Wójt
mgr Maria Janusz