Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie refundacji pracownikom Urzędu Gminy w Damnicy kosztów zakupu okularów korygujących wzrok

 

Zarządzenie Nr 48/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie refundacji pracownikom Urzędu Gminy w Damnicy kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148,  poz. 973)
 
zarządzam, co następuje:
§ 1
Pracownikom Urzędu Gminy w Damnicy,  którzy co najmniej 4 godziny dziennie użytkują w czasie pracy monitor ekranowy, a którym na skutek badania okulistycznego lekarz wydał zalecenie stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy tym monitorze,  przysługuje refundacja kosztów zakupu tych okularów.
§ 2
Refundacja odbywać się będzie po przedstawieniu przez pracownika:
1.      Zaświadczenia lekarskiego z zaleceniem stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
2.      Rachunku zakupu okularów.
§ 3
Refundację kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, którzy obsługują monitory ekranowe ustala się w wysokości do 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§6
Traci moc Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Damnica z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Gminy w Damnicy obsługującym monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.

Wójt

mgr Maria Janusz