Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica

 

Zarządzenie Nr  51  / 2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 czerwca   2010 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży nieruchomości z zasobów mienia komunalnego gminy Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami Dz. U. Z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 116 poz. 1203 z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz.1441 Nr 175 poz.1475 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218); art. 35 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt.5ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku Nr 261 poz.2603 zmiany: Dz.U.  z 2004 roku Nr 281 poz.2782, Dz. U. Z 2005 roku Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1459, z 2006 roku Dz. U Nr 104 poz.708, Nr 220 poz. 1600 1601,  z 2007 roku Nr 69 poz. 468 , Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr Nr 59 poz. 369,Nr 220 poz.1412, z 2009 roku Nr 19 poz.100, Nr 42poz.335 i 340,Nr 98 poz. 817, Nr 161 poz. 179 i 1281, Nr 206 poz.1590, z 2010 rpoku Nr 28 poz.146) i uchwały Rady Gminy Damnica Nr XLIX/248/09  z dnia  19 maja 2010 roku w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wiecyztsego
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze   bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego :
·    Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona nr  119/2 o pow. 1130 m˛ położona w obrębie geodezyjnym Damno – KW 49899
2. Treść wykazu zawarta jest w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi  ds. gospodarki nieruchomościami ,rolnictwa i drogownictwa.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-06-17 15:29:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2010-06-18 08:07:47)