Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. "Przebudowy Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stara Dąbrowa wraz z zakupem wyposażenia"

 

ZARZĄDZENIE NR 60/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 28 czerwca 2010 roku
 
 
 
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji pn. „Przebudowy Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stara Dąbrowa wraz z zakupem wyposażenia”
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 138, poz. 974) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
 
W celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w zakresie planowania i realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ośrodka zdrowia położonego w miejscowości Stara Dąbrowa wraz z zakupem wyposażenia, powołuje się zespół zadaniowy, do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w następującym składzie:
pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Damnica na stanowiskach:
1.         ds. pozyskiwania środków unijnych,
2.         ds. inwestycji i ochrony środowiska,
3.         ds. zamówień publicznych i promocji gminy,
4.         ds. księgowości budżetowej,
oraz
5.         kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Dąbrowie  - operator projektu – osoba reprezentująca służbę medyczną
 
 
§2
 
Ustala się następujący zakres obowiązków dla członków zespołu zadaniowego:
 
  1. Stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych:
·         przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami,
·         odpowiedzialność za merytoryczny i finansowy postęp realizacji projektu,
·         zarządzanie projektem,
·         koordynowanie działania zespołu projektowego oraz współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,
·         wykonanie projektu przedsięwzięcia zgodnie z wymogami funduszy strukturalnych UE oraz założeniami projektowymi,
·         koordynowanie i nadzorowanie inżynierów, konsultantów i podmiotów zewnętrznych współpracujących przy realizacji projektu,
·         odpowiadanie za monitoring projektu, a także za ostateczne terminowe opracowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych przesyłanych do instytucji wdrażającej,
·         utrzymywanie kontaktu bieżącego z instytucją wdrażającą, nawiązywanie współpracy z innymi   instytucjami oraz mediami,
 
  1. Stanowisko ds. inwestycji i ochrony środowiska:
·         zlecanie przygotowania dokumentacji technicznej i sprawdzanie jej pod względem prawidłowości,
·         wydawanie decyzji środowiskowych, zajmowanie się niezbędnymi uzgodnieniami m.in. z sanepidem i innymi instytucjami w ramach projektu,
 
  1. Stanowisko ds. zamówień publicznych oraz promocji:
·      przygotowanie postępowań przetargowych przy współpracy pracownika merytorycznego, wykonywanie wszystkich czynności z nim związanych,
·      opracowanie umowy z wykonawcami robót budowlanych, dostawcami towarów itp., itd.
·      odpowiadanie za przygotowanie promocji projektu oraz źródeł dofinansowania,
 
  1. Stanowisko ds. finansowo-księgowych:
·         prowadzenie wyodrębnionej do celów projektu ewidencji księgowej,
·         odpowiedzialność za kwestie finansowe, czyli prowadzenie wszystkich form płatności i rozliczeń (płace, przelewy),
·         otwieranie rachunku bankowego do obsługi projektu.
 
 
  1. Osoba reprezentująca służbę zdrowia – lekarz – operator projektu:
·         prowadzenie nadzór nad zakupem sprzętu do diagnostyki, określa jego parametry,
·         doradzanie i opiniowanie przy zamówieniu i ogłoszeniu zakupu,
·         asysta przy odbiorze sprzętu medycznego,
·         udostępnianie danych wynikające z ewidencji księgowej niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej
§ 3
 
 
Traci moc w całości Zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 33/2010 z dnia 5 maja 2010 r., w sprawie powołania zespołu zadaniowego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, celem prawidłowego realizowania inwestycji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stara Dąbrowa
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
mgr Maria Janusz