Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 75/2010
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 12 sierpnia 2010 roku
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku                       nr 223, poz. 1655  z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa betonu towarowego B-20 w ilości 630 m³” w następującym składzie:
 
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;
2.      Robert Huras– Członek Komisji;
3.      Maria Boryła – Członek Komisji.
 
§2
Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:
 
1.      Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2.      Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .
3.      Dokonanie oceny złożonych ofert :
·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,
·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,
·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4.      Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie protestów/odwołań.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

mgr Maria Janusz

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2010-08-19 13:02:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2010-08-19 13:02:49)