Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 13 września 2010 w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.

 

Zarządzenie Nr 83/2010
Wójta Gminy Damnica
z dnia 13 września 2010 r.
 
w sprawie podwyższenia dodatku wiejskiego.
 
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 5, w związku z art. 91d pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
 
§ 1.
 
 
Podwyższa się dodatek wiejski nauczycielowi języka niemieckiego Pani Ewie Śliwiak zatrudnionej w Zespole Szkół w Damnicy do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 
 
§ 2.
 
 
Podwyższony dodatek przyznaje się na okres od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r.
 
 
§ 3.
 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Damnicy.
 
 
§ 4.
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
 
 
 
Wójt
mgr Maria Janusz