Zarządzenie Nr 104/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok

 

Zarządzenie Nr 104/2010

Wójta Gminy Damnica

z dnia 23 listopada 2010r.


 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2010 rok


 


 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 Uchwały Nr XXLVI/314/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok


 

zarządza się, co następuje:


 

§ 1


 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 47 262 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2


 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 47 262 zł oraz przeniesień między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 3


 

Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o 30 000 zł zgodnie załącznikiem nr 3 i załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.


 

§ 4


 

Po wprowadzeniu powyższych zmain budżet gminy Damnica na 2010 rok zamyka się kwotami:


 

DOCHODY OGÓŁEM:

18 099 942,00 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

21 569 601,00 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

3 610 834,00 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

3 610 834,00 zł


 

§ 5


 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.


 

§ 6


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Wójt

mgr Maria Janusz


 


 

UZASADNIENIE


 

1. W dziale 700 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu opłacenia składki ZUS za pracownika, z którym podpisano umowę na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Łojewie.

2. W dziale 750 – dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale w celu zabezpieczenia środków na zakup opału.

3. W dziale 801 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu fartucha, obuwia gumowego oraz rękawic, zakup okularów przeciwsłonecznych dla kierowców autobusów, zakup biletów dla uczniów.

Podadto dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 132 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 85/135/2010 z dnia 28 października 2010r. z przeznaczeniem na swinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Pismo z dnia 29.10.2010r. znak FB.I-3050/124/MS/2010.

4. W dziale 851 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu usług związanych z działalnością GKRPA.

5. W dziale 852 – na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością wypłaty zasiłków celowych, wypłaty wynagrodzenia dla palacza, zakupu węgla oraz programu komputerowego i licencji programu antywirusowego.

Podadto dokonuje się zwiększenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 57 130 zł, z tego:

  • o 26 430 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 86/145/2010 z dnia 10 listopada 2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zaktesie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wielletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pismo z dnia 11.11.2010r. znak FB.I-3050/130/PE/2010,

  • o 700 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 89/2010 z dnia 15 listopada 2010r. z przeznaczeniem na dodatki z tytułu prowadzenia pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej. Pismo z dnia 15.11.2010r. znak FB.I-3050/132/PE/2010,

  • o 30 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 88/2010 z dnia 12 listopada 2010r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pismo z dnia 12.11.2010r. znak FB.I-3050/131/PE/2010.

Podadto dokonuje się zmniejszenia dotacji na rok 2010 z rezerwy celowej o kwotę 10 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 89/2010 z dnia 15 listopada 2010r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Pismo z dnia 15.11.2010r. znak FB.I-3050/132/PE/2010.

6. W dziale 900 – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oczyszczalni oraz pracowników gospodarczych oraz wypłatę ryczałtu.

7. W dziele 926 - dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach środków Funduszu Sołeckiego w związku z koniecznością zakupu usług transportowych niezbędnych do wykonania zadania budowy boiska w grę piłkę koszykową w m. Budy.