Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej

 

ZARZĄDZENIE NR 19  /2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 22  lutego 2012 roku
 
w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej
 
 
   Na podstawie art.30 ust.1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 47 a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity z 2005 roku Dz.Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami)
 
 
zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
 
Ustala się dla zabudowanej   budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nieruchomości gruntowej – oznaczonej Nr ewidencyjnym 71/6 położonej w   miejscowości Sąborze  , obręb geodezyjnym Sąborze,   jednostka ewidencyjna Damnica , dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku księga wieczysta Nr SL1S /00093082/5, numer porządkowy –   „  15 A”.
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski