Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 lutego 2012 roku
 
w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Damnica do prowadzenia niektórych spraw Gminy Damnica
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 4, w związku z art. 39 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
 
 
zarządza się, co następuje
 
 
§ 1
1.    Upoważniam Pana Pawła Lewandowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Damnica do prowadzenia i załatwiania spraw z zakresu komunikacji społecznej i promocji gminy oraz do reprezentowania Wójta i Gminy Damnica na zewnątrz, w razie nieobecności wójta.
 
§ 2
Upoważnienie wskazane w § 1 zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski 
 
 
 
Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-03-02 10:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-03-02 10:05:01)