Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie rokowań na zbycie udziału w wysokości 138/1000 w działce 182/12 w Damnicy oraz określenia zasad ich przeprowadzenia

 

Zarządzenie Nr 26/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 19 marca   2012 roku
 
w sprawie    rokowań  na zbycie   udziału   w wysokości 138/1000 w działce  182/12   w Damnicy oraz określenia zasad ich przeprowadzenia 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami z: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203, ; z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52, poz.420,Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146 , Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) ) oraz art. 39 ust.2    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010  roku Nr 102 poz.651ze zmianami z   2010 roku Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz.1043 ,Nr 197 poz.1307,Nr 200 poz.1323   ) zarządza się , co następuje:
 
§ 1
 
1.     Ogłosić rokowania na zbycie udziału w wysokości 138/1000 w nieruchomości oznaczonej Nr 182/12 w Damnicy gdyż przeprowadzone   dwa przetargi ograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym.
2.     Cenę wywoławczą nieruchomości  obniżyć do kwoty   3050,00 zł netto.
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami rolnictwa i drogownictwa..
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski 

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-03-20 09:44:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-03-20 12:49:45)