Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie sprostowania treści Zarządzenia Nr 29/2012

 

ZARZĄDZENIE NR 35/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 20 marca 2012 r.
         w sprawie sprostowania treści zarządzenia nr 29/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż filtra odżelaziająco-odmanganiającego ze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu dobranego dla parametrów wody w hydroforni w Domaradzu”. Inwestycja w ramach zadania „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”.
                                                                                                                                                                                            
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
Prostuje się omyłkę pisarską w treści zarządzenia nr 29/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż filtra odżelaziająco-odmanganiającegoze złożem regenerowanym nadmanganianem potasu dobranego dla parametrów wody w hydroforni w Domaradzu”. Inwestycja w ramach zadania „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”, poprzez zastąpienie błędnie wpisanej daty wydania zarządzenia, tj. 19 stycznia 2012 rzeczywistą datą wydania zarządzenia 19 marca 2012.
§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

Wytworzył:
Joanna Janusewicz
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-04-16 15:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-04-16 15:19:42)