Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 47/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 kwietnia 2012r.
 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 431.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 431.038 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
Dokonuje się po stronie dochodów i wydatków w planiefinansowym zadań z zakresu administracji rządowej zwiększenia o 431.038 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 niniejszego zarządzenia.
 
 § 4
 
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:
 

DOCHODY OGÓŁEM:
19 824 035 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
22 906 960 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 564 454 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 564 454 zł

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski