Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Damnica za 2011 rok

 

Zarządzenie nr 55/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 maja 2012r.
 
 
w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Damnica za 2011 rok
 
 
            Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy bilans jednostki budżetowej, bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych oraz rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2011r. stanowiące załączniki 1-4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4