Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  61 / 2012
 
Wójta Gminy Damnica z dnia 04 czerwca 2012r.
 
w sprawie zatwierdzenia   Regulaminu Organizacyjnego   Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Damnicy
 
 
 
 
        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmianami ) oraz § 7 Statutu   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy przyjętego Uchwałą nr XXVI/ 152/04 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2004r.
                                 zarządza się , co następuje:
 
                                                                        § 1.
 
Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy stanowiący załącznik nr 1 zarządzenia.
 
 
                                                                         § 2.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem   1 maja 2012r.
 
                                                                          § 3.
 
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Damnica nr 38/2007   w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego GOPS wraz ze zmianami wskazanymi w Zarządzeniach nr 99/2007 i nr 146/2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym GOPS w Damnicy.
 
                                                                                   

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMNICY

Wytworzył:
Beata Orlicka
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-06-11 11:10:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-06-11 11:18:10)