Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 79/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 24 lipca 2012r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 
§ 1

 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przesunięcia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

 
Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3

 
Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych poprzez przeniesienie między paragrafami w dziale, zabezpieczając środki na wykonanie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 4
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:

 

DOCHODY OGÓŁEM:
20 075 968 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 635 194 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 574 954 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 574 954 zł


 

 
§ 5

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 
§ 6

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Wójt
inż. Grzegorz Jaworski

Plan modernizacji dróg