Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

 

Zarządzenie nr 93/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2012r.

 

 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

 
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 
zarządza się, co następuje:

 
§ 1
Przedstawia się Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku wraz z załącznikami 1 – 4 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Budżet zamyka się kwotami:

 


 
PLAN
WYKONANIE
DOCHODY
20 065 568,00 zł
10 370 863,82 zł
w tym:

 

 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 564 554,00 zł
1 986 041,26 zł
WYDATKI
23 624 794,00 zł
10 360 955,30 zł
w tym:

 

 
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3 564 554,00 zł
1 936 016,33 zł


 
§ 3

 
Informację wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

 
§ 4

 
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 
§ 5

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ TABELARYCZNA