Zarządzenie Nr 141/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 141/2012

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 grudnia 2012r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

20 988 822 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

22 751 681 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

3 862 428 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

3 862 428 zł

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt

inż . Grzegorz Jaworski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2013-01-11 11:47:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2013-01-11 11:51:23)