UCHWAŁA NR XLVII/368/14 z dnia 4 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na remont pobocza drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Świecichowo

UCHWAŁA NR XLVII/368/14

 RADY GMINY DAMNICA

z dnia 4 września 2014r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na remont  pobocza  drogi   powiatowej  nr 1135G  na  odcinku  Mrówczyno  -  Świecichowo

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:   Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn. zm. [1]), w związku  z art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r .  poz. 885 )

uchwala się, co następuje:

            § 1. Udziela się z budżetu Gminy Damnica pomocy finansowej Powiatowi  Słupskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na  remoncie pobocza drogi  powiatowej 1135G  na  odcinku Mrówczyno – Świecichowo.

            § 2.  1.  Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu gminy na rok 2014.

2. Szacunkowa wartość  zadania  wyniesie  30 000,00  zł ( trzydzieści   złotych).

3. Udział finansowy Gminy w realizacji zadania wyniesie 50% rzeczywistych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł (piętnaście  tysięcy   złotych).

 § 3.1 Warunki udzielenia pomocy finansowej, a w szczególności przeznaczenie, termin i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Słupskim a Gminą Damnica, która stanowić będzie podstawę do przekazania środków na realizację pomocy finansowej.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Wójta Gminy Damnica.

           § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                            Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały   ogłoszone  w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318 , z 2014r.  poz. 379.