Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia trenungu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania i alarmowania ludności w dniu 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 19 lutego 2015r.

 

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania, wykrywania

i alarmowania ludności w dniu 19 lutego 2015r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.1) oraz § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Planu Działania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie powiatu słupskiego w 2015r., w celu prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2015r.

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.W celu doskonalenia umiejętności stanów osobowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej gminnego systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w działaniach na wypadek powstania nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, wyznacza się 50 % stanu osobowego drużyny wykrywania i alarmowania Gminy Damnica do wzięcia udziału w treningu w dniu 19 lutego 2015r. wg załącznika nr 1 prowadzonym wg wytycznych stanowiących załącznik nr 2.

 

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s obsługi Rady Gminy i OC.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.z 2012r. poz. 1101, 1407,1445; z 2013r. poz. 852 i 1355


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2