Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Damnica za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica
oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Damnica za rok 2014

 

Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Damnica za rok 2014, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r.: poz. 379 i 1072.


ZAŁĄCZNIK