Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 48/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013, poz. 594) oraz art.19 ust.2 i 3, art.20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) ,

zarządza się co następuje:

 

 

§1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa betonu towarowego B-30 w ilości 258 m³ do przebudowy i remontów dróg gminnych na terenie Gminy Damnica w składzie:

 

 1. Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;

 2. Joanna Jarominiak – Sekretarz Komisji;

 3. Maria Boryła– Członek Komisji;

 4. Ludmiła Wiczkowska – Członek Komisji.

 

 

§2. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

 1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 2. Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .

 3. Dokonanie oceny złożonych ofert :

 • sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

 • dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

 • dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-04-28 09:23:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-04-28 09:26:19)