Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości

ZARZĄDZENIE NR 66 / 2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 8 czerwca 2015 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących zniesienia nazw urzędowych miejscowości

Na podstawie 5a ust.2 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz § 2 uchwały Nr XXXVII/272/13 Rady Gminy Damnica z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Damnica ( Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 4137)

  zarządza się, co następuje:

 § 1. 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zniesienia nazw urzędowych następujących miejscowości:

  1. Łężyca

  2. Słomczyno

 

§ 2. 1. Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców sołectw Karzniczka i Zagórzyca na temat zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łężyca i Słomczyno.

 

  2. Osobami uprawionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy :

- sołectwa Karzniczka w odniesieniu do zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Łężyca ,

- sołectwa Zagórzyca w odniesieniu do zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Słomczyno ,

 

3. Termin konsultacji : od dnia 9 czerwca 2015 roku do dnia 15 czerwca 2015 roku .

4. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej polegającej na wypełnieniu i przedłożeniu stosownego formularza ankiety.

§ 3. 1.Wzór formularza ankiety stanowiący załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica i na stronie internetowej Gminy Damnica www.damnica.pl .

2. Wypełnione formularze zawierające opinie, uwagi i wnioski, w przedmiocie konsultacji należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Damnica lub przesłać na adres: Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, w terminie do dnia 16 czerwca 2015 r.

3. Przy przesyłaniu opinii, uwag i wniosków drogą pocztową uwzględnia się termin wpływu do Urzędu Gminy Damnica.

§ 4. 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Damnica oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji .

2. Wyniki konsultacji stanowić będą podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Damnica uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego o zniesienie urzędowe nazw miejscowości Łężyca i Słomczyno.

 

§ 5. Odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się inspektowi ds. gospodarki nieruchomościami .

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski
 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379.


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2