Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

Zarządzenie nr 79/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 25 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.1) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. Nr 330 z późn. zm.2)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§1. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat instytucji kultury – Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za rok 2014, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

§2. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za rok 2014, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. , poz. 645 i 1318; Dz. U. z 2014r. , poz. 379 i 1072.

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. , poz. 613; Dz. U. z 2014 r., poz. 768 i 1100; Dz. U. z 2015 r., poz. 4.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-06-29 10:31:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-06-30 10:28:51)