Zarządzenie Nr 149/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

ZARZĄDZENIE NR 149/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 18 listopada 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

 

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 1515), oraz § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

 

zarządza się, co następuje:

 

          § 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Politykę Bezpieczeństwa” w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica” stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

          § 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Damnica do  przestrzegania przepisów zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1.

 

          § 3.  Traci moc § 1 Zarządzenia Nr 146/2011 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Damnica oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administrowania Systemu Informatycznego.

 

         § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2